TERMS OF SERVICE


Följande anses vara överträdelser av Team 24-7 AUP (Acceptabel användnings policy):

Team24-7 ("Team24-7") samtycker till att tillhandahålla tjänster till abonnenten, med förbehåll för följande TOS (användarvillkor).

Användning av Team24-7 Tjänsten utgör acceptans och överenskommelse till Team 24-7: s AUP samt Team24-7s TOS (användarvillkor).

Alla bestämmelser i detta kontrakt omfattas av TOS (användarvillkor) för Team24-7, Inc. och AUP (acceptabel användningspolicy). AUP kan ändras från tid till annan enligt Team24-7 skönsmässiga bedömning. Abonnenten förstår att ändring av AUP av bolaget inte ska vara skäl för tidig uppsägning av kontrakt eller avdrag.

Detta avtal skall tolkas i alla avseenden i enlighet med lagen i Sverige, Kronobergslän som är tillämplig på avtal som är verkställbara i det staten. Plats kommer att vara Kronobergslän, Ljungby

1. Avslöjande: AUP förbjuder specifikt användningen av vår tjänst för olagliga aktiviteter. Abonnenten accepterar därför att bolaget kan avslöja all och all abonnentinformation inklusive tilldelade IP-nummer, kontohistorik, kontoanvändning etc. till någon brottsbekämpande agent som gör en skriftlig förfrågan utan ytterligare samtycke eller anmälan till abonnenten. Dessutom ska Team24-7 ha rätt att säga upp all service som anges i detta avtal.

2. Service Priser: Prenumeranten bekräftar att typen av tjänsten som tillhandahålls och de initiala avgifterna och avgifterna har meddelats till abonnenten. Prenumeranten är medveten om att Team24-7 eventuellt kan ändra de angivna priserna och avgifterna från tid till annan. Kampanjbjudandet är beroende av att Team24-7 uppnår och upprätthåller sina kostnader för servicemål inklusive, men inte begränsat till, priser som tas ut av bolaget av sina leverantörer.

3. Betalning: Upprättande av denna tjänst är beroende av att Team24-7 har mottagit betalning av angivna avgifter. Efterföljande betalningar beror på årsdagen för månaden för den månadens tjänst. Prenumeranten instämmer i att Team24-7 automatiskt debiterar abonnemangskort varje månad. Team24-7 förbehåller sig rätten att behandla kundkreditkort från 1 till 5 dagar före det aktuella förfallodatumet för att säkerställa att pengarna tas emot före förfallodagen. Det är viktigt att förstå att alla betalningar måste komma från kunden själv och inte från tredje part, om det inte går att göra det kan det leda till att tjänsterna upphör.

4. Betalningar: Tjänsten avbryts på fakturor som når 2 dagar i förskott. Om du vill avbryta din tjänst följer du rätt procedur för att göra det enligt beskrivningen i detta TOS. Någon av Team24-7 Tjänster som avslutas för utebliven betalning anses vara övergiven och förverkad efter 5 dagar, och vid webbhotell efter 10 dagar. Eventuella tvist eller anspråk som är öppna i någon betalningsgateway kommer att resultera i att tjänsten omedelbart avbryts tills kunden löser problemet utan varning.

5. Återbetalning och tvister: Alla betalningar till Team24-7, Inc. är ej återbetalningsbara. Detta inkluderar en gångs setupavgift (om det är något) och efterföljande avgifter oavsett användning. Alla överladdningar eller faktureringstvister måste rapporteras inom 30 dagar efter det att tvisten inträffade. Om du ifrågasätter en debitering till din kreditkortsutgivare som i Team24-7s eget gottfinnande är en giltig avgift enligt bestämmelserna i TOS och / eller AUP, accepterar du att betala Team24-7 ett administrativt avgift på minst $ 50 och inte mer än $ 150. Om en tvist eller fordran öppnas istället för att ordentligt begära avbokning av tjänsterna, kommer alla tjänster som är relaterade till Team24-7 att vara helt uppsägda utan ytterligare meddelande eftersom detta är ett direkt brott mot den förbetalda modellen för alla våra tjänster. Vi förbehåller oss även våra rättigheter att inte acceptera några andra tjänster som ska beställas från den kränkande kunden.

5.1. Pengar tillbaka garanti: 100% pengarna tillbaka garanti upp till 7 dagar, gäller endast och utom i följande fall:

a) Om vi inte levererar tjänsten / produkten enligt de specifikationer som avtalats under beställningsprocessen.
b) Om det finns en befintlig fråga med våra tjänster, som vi inte kan lösa efter att ha uttömt alla tekniska möjligheter. (Du kan tillåta oss att verifiera eventuella problem).
c) Förutsatt att du inte köpte fel tjänst / produkt för dina behov.

Det är också viktigt att märka att eventuell återbetalningsbegäran som omfattas av denna policy, kan ta upp fem arbetsdagar att slutföra, en gång eskalerad till vår faktureringsavdelning.

6. Underlåtenhet att betala: Team24-7 kan tillfälligt neka tjänsten eller säga upp avtalet om misslyckande av abonnenten att betala avgifter vid förfallodagen. Sådan uppsägning eller förnekelse kommer inte att avhjälpa abonnenten av ansvaret för betalning av alla upplupna avgifter, plus rimligt ränta och eventuella insamlingsavgifter.

7. Konto Annullering: Alla förfrågningar om avbokning av konton måste göras via biljettsystemet med minst 1 dag före förfallodagen.

8. Serviceavbrott: Prenumeranten bekräftar att den tillhandahållna tjänsten är av sådan art att tjänsten kan avbrytas av många skäl. Därför är abonnenten överens om att Team24-7 inte är ansvarigt för eventuella skador. Under inga omständigheter ska Team24-7 vara ansvarig för eventuella särskilda eller följdskador, förlust eller skada.

9. Fakturering: Team24-7 skickar inte ut fakturor automatiskt. Om en abonnent behöver en faktura kan de begära en på [email protected]

10. Stödgränser: Team24-7, ger 24x7 teknisk support till våra abonnenter (förutom några få helgdagar och korta möten när vi stänger vårt centrum.) Alla servrar som är inrymda på vår anläggning är omanagda, Team24-7 garanterar bara att servern är online och är fjärråtkomst. Team24-7 erbjuder inte tekniskt stöd för applikationsspecifika problem som cgi programmering, html eller något annat sådant problem. Team24-7 tillhandahåller inte teknisk support för DIN kunder. Om du kan maila, uppmanar vi dig att maila [email protected] för hjälp.

11. SPAM och oönskad kommersiell e-postadress (UCE): Team24-7 tar nolltolerans till sändningen av oönskad kommersiell e-postadress (UCE) eller SPAM över vårt nätverk. Det betyder helt enkelt att kunder i Team24-7 inte får använda eller tillåta andra att använda vårt nätverk för att handla i UCE. Kunder i Team24-7 får inte vara värd för eller tillåta värd för webbplatser eller information som annonseras av UCE från andra nätverk. Brott mot denna policy medför allvarliga påföljder, inklusive uppsägning av tjänsten.

a) Brott mot Team24-7: s SPAM-policy leder till allvarliga straff. Vid anmälan om en påstådd kränkning av vår SPAM-policy kommer Team24-7 att inleda en omedelbar utredning (inom 48 timmar efter anmälan). Under undersökningen kan Team24-7 begränsa kundens åtkomst till nätverket för att förhindra ytterligare överträdelser. Om en kund befunnits bryta mot vår SPAM-policy kan Team24-7, efter eget gottfinnande, begränsa, avbryta eller avsluta kundens konto. Vidare förbehåller Team24-7 sig rätten att utöva civilrättsliga åtgärder för eventuella kostnader i samband med utredningen av en underbyggd policyöverträdelse. Team24-7 kommer att meddela brottsbekämpande tjänstemän om överträdelsen tros vara ett brott.
b) Första överträdelser av denna policy kommer att resultera i en administrativ avgift på 250 dollar och ditt konto kommer att ses över för eventuell omedelbar uppsägning. En andra överträdelse kommer att leda till en administrativ avgift på 500 dollar och omedelbart uppsägning av ditt konto. Användare som bryter mot denna policy är överens om att de, förutom dessa "administrativa" påföljder, ska betala "Research Fees", inte överstiga $ 175 per timme som Team24-7-personal måste spendera för att undersöka frågan. VÄLKOMMEN, SPAMA INTE från ditt konto.
c) Eftersom våra kunder slutligen är ansvariga för sina kunders handlingar i Team24-7-nätverket, är det lämpligt att kunder utvecklar en liknande eller strängare policy för sina kunder.

12. Nätverk

a) IP-adress Ägarskap: Om Team24-7 tilldelar kunden en Internet Protocol-adress för kundens användning ska rätten att använda den Internet Protocol-adressen endast tillhöra Team24-7 och Kunden har inte rätt att använda den Internet Protocol-adressen, med undantag av vad som tillåts av Team24-7 efter eget gottfinnande i samband med Tjänsterna, under avtalets löptid. Team24-7 ska behålla och kontrollera äganderätten till alla Internet-protokollnummer och adresser som kan tilldelas kunden av Team24-7, och Team24-7 förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort alla sådana Internet-protokollnummer och adresser i sin enda och absolut diskretion. Vår tilldelning av IP-adresser är begränsad av ARINs nya policy. Dessa nya policyer anger att användningen av IP-adresser för IP-baserade virtuella värdar inte kommer att accepteras som motivering för nya IP-adresser. Vad det här betyder för dig är att du måste använda namnbaserad hosting där det är möjligt. Vi kommer regelbundet att granska IP-adressanvändning, och om vi upptäcker att kunder använder IP-adresser där namnbaserad hosting kan användas, kommer vi att återkalla auktorisation för att använda de IP-adresser som kan användas med namnbaserad hosting. Alla IP-adresser som tilldelas kunden måste användas inom 48 timmar. Om tilldelade IP-adresser inte används inom denna tidsram, förbehåller Team24-7 sig rätten att dra in IP-adresser som inte utnyttjas utan att anmäla klienten.
b) Bandbredd Användning. Team 24-7 kommer att övervaka kundens bandbredd. Lag 24-7 ska ha rätt att vidta korrigerande åtgärder om kundens användning påverkar andra kunder negativt.
c) Andra överträdelse: Användare som Team24-7 bestämmer för att ha begått en andra överträdelse av något element i denna Acceptable Use Policy ska vara föremål för omedelbar upphörande eller uppsägning av tjänsten utan vidare meddelande.
d) System- och nätverkssäkerhet: Användare är förbjudna att bryta mot eller försöka bryta mot Team24-7-nätets säkerhet. Brott mot system eller nätverkssäkerhet kan leda till civil eller straffrättsligt ansvar. Team24-7 kommer att undersöka händelser som kan innebära sådana kränkningar och kan involvera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter vid åtal för användare som är involverade i sådana brott. Dessa överträdelser inkluderar, utan begränsning:
I. Åtkomst till data som inte är avsedd för en sådan användare eller loggar in i en server eller ett konto, vilket en sådan användare inte har behörighet att komma åt.
II. Försöker sondra, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt behörighet.
III. Försök att störa tjänsten till någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, via överbelastning, "översvämning", "post bombning" eller "kraschning".
IV. Smidning av eventuella TCP / IP-pakethuvud eller någon del av rubrikinformationen i vilken post som helst i e-post eller nyhetsgrupp.
V. Vidtar åtgärder för att erhålla tjänster som en sådan användare inte har rätt till.
13. Meddelande om överträdelse:

a) Team24-7 har ingen skyldighet att titta på varje kunds eller användares aktiviteter för att avgöra om en överträdelse av AUP har inträffat, och vi tar inte något ansvar genom vår AUP att övervaka eller polisera Internetrelaterade aktiviteter.
b) Första överträdelsen: Varje användare, som Team24-7 bestämmer för att ha brutit mot något element i denna policy för godtagbar användning, ska få ett e-postmeddelande och varna dem för överträdelsen. Tjänsten kan vara föremål för Team24-7s skönsmässiga bedömning till en tillfällig avbrytning i avvaktan på en användares överenskommelse skriftligen, för att avstå från eventuella ytterligare brott.
c) Andra överträdelse: Användare som Team24-7 bestämmer för att ha begått en andra överträdelse av något element i denna Acceptable Use Policy ska vara föremål för omedelbar upphörande eller uppsägning av tjänsten utan vidare meddelande.
d) Vi förbehåller oss rätten att släppa av den del av IP-utrymme som är inblandat i Spam eller Denial-of-Service-klagomål om det är uppenbart att den förekommande aktiviteten orsakar stor skada för parter på Internet. I synnerhet om öppna reläer finns på ditt nätverk eller kundens nätverk, eller om angrepp mot beteende härstammar från ditt nätverk. I vissa sällsynta fall kan vi behöva göra det innan vi försöker kontakta dig. Om vi gör det kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

14. Avstängning av service eller avbokning: Team24-7 förbehåller sig rätten att upphäva nätverksåtkomst till någon kund om det enligt dom av Team24-7-nätverksadministratörerna är kundens server källa eller mål för överträdelsen av någon av de andra villkoren i AUP / TOS eller för någon annan anledning som Team24-7 väljer. Om olämplig aktivitet upptäcks avaktiveras alla konton hos den aktuella kunden tills en undersökning är klar. Förhandsanmälan till kunden är inte säker. I extrema fall kommer brottsbekämpning kontaktas angående verksamheten. Kunden kommer inte att krediteras för den tid då kundens maskiner stängdes.

15. ToS-ändringar: Team24-7 förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin policy. Alla undernätverk, återförsäljare och omanagda servrar i Team24-7 måste följa ovannämnda policy. Underlåtenhet att följa något villkor eller villkor kommer att vara skäl för omedelbar avbokning. Du kommer att hållas ansvarig för dina kunders handlingar i den fråga som beskrivs i dessa Användarvillkor. Därför är det av bästa intresse att genomföra en liknande eller strängare Villkor eller på annat sätt kallad Acceptable Terms of Use policy.

16. Skadeersättning: Team24-7 vill understryka att kunden, i överensstämmelse med Team24-7 Acceptable Use Policy (AUP) och användarvillkor (ToS), ersätter Team24-7 för eventuella brott mot AUP (Acceptable Use Policy) och användarvillkor (ToS) ) som leder till förlust för Team24-7 eller eventuell fordran mot Team24-7 av någon tredje part. Det innebär att om Team24-7 väckas på grund av kundens eller kundens kunds verksamhet, betalar kunden eventuella skador som uppnåtts mot Team24-7, samt alla kostnader och advokatkostnader.

17. Kund: erkänner att den tillhandahållna tjänsten är av sådan art att tjänsten kan avbrytas av många olika skäl och avbrott kan förlängas på grund av externa eller interna händelser. Därför accepterar abonnenten att Team24-7.com inte är ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av sådan förlust av service av någon anledning. Under inga omständigheter ska Team24-7 vara ansvarig för eventuella särskilda eller följdskador, förlust eller skada.

18. Diverse bestämmelser: Du måste ge oss och hålla aktuell bra kontaktinformation för dig. E-post, fax och telefonkontakter används i den preferensordningen.

a) Ett undantag från Team24-7 om eventuella brott mot någon bestämmelse i detta avtal genom abonnent får inte fungera som eller tolkas som ett fortlöpande eller efterföljande undantag från detta eller som ett upphävande av eventuella brott mot någon annan bestämmelse i denna.
b) Abonnenten får inte överföra eller tilldela detta avtal utan skriftligt tillstånd från Team24-7. Team24-7 kan när som helst överlåta avtal utan samtycke från eller meddelande till abonnent. Team24-7 förbehåller sig rätten att när som helst, utan vidare skyldighet, säga upp kundens rättigheter enligt detta kontrakt.
c) Team24-7 tar inget ansvar för någon materiell inmatning av andra och inte publicerad på Team24-7 Network av Team24-7. Team24-7 ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som är kopplade till Team24-7-nätverket. länkar tillhandahålls endast som Internet-navigationsverktyg. Team24-7 frånsäger sig något ansvar för sådan sådan olämplig användning och ansvar för någon person eller parti för någon annan persons eller partys brott mot denna policy.
d) Team24-7 ansvarar inte för skador som ditt Team24-7 kan drabbas av. Team24-7 ger inte underförstådda eller skriftliga garantier för någon av våra tjänster. Team24-7 förnekar eventuell garanti eller säljbarhet för ett visst ändamål. Detta inkluderar förlust av data som orsakas av förseningar, leveranser, fel leverans och alla serviceavbrott som orsakas av Team24-7.

19. Ansvar för innehåll:

a) Du, som Team 24-7s kund, är ensam ansvarig för innehållet som lagras på och serveras av din Team 24-7s servrar.
b) I det här fallet förbehåller vi oss fullständig rätt att inte tillhandahålla någon typ av återbetalning / återbetalning av de pengar som betalats för att fördela din tjänst.

20. Delade värdvillkor: Kunden får inte:

a) Installera program eller webbinnehåll som kan orsaka försämring av serverns prestanda, orsaka förluster eller skador på andra kunder.
b) Spara på ledigt diskutrymme, innehåll som skadar eller kan skada servern från att fungera korrekt.
c) Orsak "extremt" högt av servrarna, minnesanvändning, cpu-användning eller diskanvändning.
d) Använd e-postservrarna för att skicka SPAM. Straffen om villkoren inte uppfylls kan leda till avbrott av tjänsterna utan ytterligare varning. Suspensionstiden kommer inte att återvinnas eller krediteras i någon form. Det är kundens ansvar att tillfredsställa tekniskt för sina behov, så att serverns resurser uppstår, eller att man får planer som passar in i sina behov.

21. Downtimes: Om din tjänst har stillestånd:

a) Check our network status on Uptime page before sending in a ticket.
b) Våra tekniker kommer att verifiera felet för dig och fixa det så snart som möjligt.
c) Den defekta hårdvaran kommer att ersättas eller repareras enligt problemet.
d) Den defekta mjukvaran kommer att omkonfigureras / repareras enligt problemet.

22. Filer och säkerhetskopior:

a) Du är den enda som ansvarar för dina filer och säkerhetskopior på team24-7, det innebär att du alltid måste göra egna säkerhetskopior regelbundet, om data förloras på några tjänster, är vi inte ansvariga för detta.
b) Om dina tjänster är avstängda på grund av brist på betalning har du bara tillgång till några filer efter att eventuella fakturor betalats.

23. Teknisk support: Om du har problem med vår service:

a) Våra tekniker kommer att verifiera felet för dig och fixa det så snart som möjligt.
b) Vi kommer inte att ge dig support om programmeringsspråk för webbdesign / webbkodning eftersom det här är ditt eget ansvar.
c) I det här fallet förbehåller vi oss fullständig rätt att inte tillhandahålla någon typ av återbetalning / återbetalning av de pengar som betalats för att fördela din tjänst.

24. Hackning / Olaglig Aktivitet: Du är ansvarig för dina handlingar:

a) Du är förbjuden att utföra någon form av hacking eller annan olaglig verksamhet som använder våra tjänster.
b) Om du faller någon form av skada till tredje part, kan du få dina tjänster avbrutna / avbeställda på team24-7.
c) I det här fallet förbehåller vi oss fullständig rätt att inte tillhandahålla någon typ av återbetalning / återbetalning av de pengar som betalats för att fördela din tjänst.
d) Vi tillåter inte någon typ av nätstresstestning webbplatser / verktyg / verktyg / booter / plattformar (INTE INSIST).

25. Identifiering):

a) Vid varje tillfälle godkänner du att du kan bli ombedd att lämna din fullständiga dokumentation, såsom: Bevis för identitet, bevis på uppehållstillstånd.
b) Om sådan dokumentation inte lämnas på begäran, kan vi reservera våra rättigheter att upphäva / annullera dina tjänster på team24-7.
c) I det här fallet förbehåller vi oss fullständig rätt att inte tillhandahålla någon typ av återbetalning / återbetalning av de pengar som betalats för att fördela din tjänst.

26. Serviceavbrott (brist på betalning):

a) Din tjänst kan avbrytas om fakturaförsättningen inte görs i tid, det innebär att den inte respekterar 48-timmarsgränsen efter förfallodagen.
b) Om din tjänst har avbrutits kommer det inte att finnas något sätt att komma åt några data eller konfigurationer, medan fakturaförsättningen inte gjorts.

27. Dataintrång):

a) Vi tillhandahåller ingen garanti mot mjukvaruhackning, vi är en hobbyverksamhet som syslar med nätverk, det betyder att vi kommer göra allt för att din tjänst inte ska drappas under attacker emot vårat nätverk, men om servrarna blir hackade behöver vi göra en revision och lappa den använda metoden för att undvika att det händer igen. (Vi använder program med öppen källkod, till exempel apache, mysql, nginx, php och de är knutna till denna risk, detta gäller för alla andra webbhotell).